Viime viikolla oli jälleen aika Ketterien voimin huristella Kuopioon! Learn@work-hankkeen kokoontumisajot ovat edenneet puoleen väliin ja päivän teemana oli ketterä oppija.

Aiemmin olemme puhuneet paljon organisaatiosta kokonaisuutena, pohtineet yrityksemme osaamisstrategiaa ja miettineet sitten yhdessä tuumin millaisia oppijoita meillä Call Wavesilla on. Edellisessä blogitekstissä toimme esille sen, että teimme kaikkien työntekijöiden kesken oppimistyylitestin, jonka tuloksia tiimeittän purimme. Sen myötä on helpompi ymmärtää paitsi itseään myös työkavereita ja muistaa se, että vaikka olemme erilaisia, ei yksikään tapa oppia ole huonompi kuin toinen. Näiden asioiden tiedostaminen antaa uudenlaisia valmiuksia edesauttaa oppimista silloin kun tarve sitä vaatii. Millaista sitten puolestaan on ketterä oppiminen?

Ketterä oppiminen = opitaan työssä tavalla, jossa tekemisen ohessa syntyy uutta taitoa ja osaamista.

Perinteisestä koulussa tapahtuvasta ns. ”varastoon oppimisesta” ketterä oppiminen eroaa siten, että sen tavoitteena on ennen kaikkea toiminnan kehittäminen eikä niinkään itseisarvoinen uuden oppiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitytään nimenomaan oppimistarpeisiin – kehitetään sitä mikä kehittämistä kaipaa – sen sijaan, että kouluttaudutaan summittaisesti juurikaan miettimättä mikä siitä saatu hyöty todella on. Puhutaan nk. mikro-oppimisesta, joka toimii yksilöllisemmällä tasolla (vs. massaopetus, jossa edetään lineaarisesti opintosuunnitelman mukaisesti) ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Se antaa elämyksiä, jotka motivoivat sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Selkeästä päämäärästä huolimatta ketterään oppimiseen kuuluu keskeneräisyys, sillä koskaanhan emme ole valmiita.

Silti joka päivä on mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseään. Ketterä oppiminen on jatkuvaa liikettä edestakaisin ja pyrähdyksittäin eteenpäin. Ydinosaaminen on organisaatiolle elintärkeää ja mitä paremmin pystymme reagoimaan muutoksiin sekä uusiin haasteisiin, sitä tuoreempana ja voimakkaampana tämä osaaminen pysyy.


Ketterä oppiminen vaatii kykyä johtaa itseään ja taitoa paitsi hakea tarvitsemaansa tietoa, myös soveltaa sitä käytäntöön. Se on yhdistelmä ajattelua, ideointia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä hyviä sosiaalisia taitoja. On tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa, heikkoutensa ja tavat, joilla parhaiten oppii sekä paikantaa ne tietovirrat, joista osaamista kannattaa ammentaa.

Yhteisöllisyys ja osaamisen näkyväksi tekeminen auttavat hahmottamaan sen missä ollaan ja minne ollaan matkalla. Yhdessä olemme aina enemmän kuin yksin ja avoimuus avaa paljon uusia ovia. Usein monet hyvät ideat ja oivallukset syntyvät spontaaneissa ”kahvipöytäkeskusteluissa” ja näitä olisi ehdottoman tärkeä viedä eteenpäin! Avainasemassa vuorovaikutuksen onnistumiselle on psykologinen turvallisuus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että työpaikalla kunnioitetaan toisten osaamista ja suhtaudutaan työkavereihin myönteisesti. Jokaisen tulisi saada olla oma itsensä ja tuoda esille mielipiteensä niin, että ne myös kuullaan.

Ketterä oppija on utelias, avoin ja muutosmyönteinen. Hän ei lannistu epäonnistumisista, sillä virheistä oppii ja nekin vievät eteenpäin. Nykymaailmassa ei voi jämähtää, muuten jää jalkoihin ja tulee tallatuksi. Uuden omaksuminen ei aina ole helppoa tai mutkatonta, mutta se voi silti olla hauskaa, antoisaa ja viedä uskomattomille teille. Toisinaan tienviittoja seuraten, toisinaan eksyen. Joskus pitää palata takaisin ja valita risteyksessä sittenkin toinen reitti. Eikä haittaa vaikka välillä jännittää, sillä todellista rohkeutta on jatkaa siitä huolimatta. Ottaa uusi tilanne haasteena ja mahdollisuutena kehittyä. Ja tiedättehän, usein suurimmat onnistumisen tunteet tulevat silloin kun ollaan astuttu epämukavuusalueelle ja onnistuttu! Ei se aina kertalaakista käy, mutta kukapa on seppä syntyessään? Monesti sitä jossakin vaiheessa havahtuu siihen, että entinen epämukavuusalue ei enää olekaan sitä. Silloin on oppimista tapahtunut! Ja kehittyminen jatkuu niin kauan kuin itse omaamme oikeanlaisen kasvun asenteen ja pidämme elossa sisäisen seikkailijan.

”Success is not a destination, it’s a journey.”

Aurinkoista kevään jatkoa toivottelevat
Eva Kononen, oppimisagentti, Customer Care Agent
Susanna Niemi, oppimisagentti, Customer Care Agent

Työpaikasta oppimispaikaksi

Haluamme tehdä työpaikasta oppimispaikan. Olemme mukana Learn@work-hankkeessa, jossa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston, Leenamaija Otalan ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Yhdessä rakennamme työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Blogisarjassa seurataan oppimisagenttien kokemuksia ja oivalluksia matkallamme ketterästi oppivaksi organisaatioksi. Hyppää mukaan!


Julkaistu kategoriassa: Työpaikasta oppimispaikka